dharmniti

สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากประสบการณ์

dharmniti

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในการเก็บชั่วโมง CPD

dharmniti

ราคาเริ่มต้นเพียง 600 บาท เข้าใช้งานสูงสุดได้ถึง 60 วัน

dharmniti

เข้าอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Computer Tablet หรือ Smartphone

dharmniti

อบรมจบสามารถกดรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

New Course

Hot Course

หลักสูตร อบรมออนไลน์ 2567

ดูหลักสูตรทั้งหมด

Dharmniti e-Learning


Dharmniti e-Learning คือการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผู้เข้าอบรมสามารถเลือก วัน และ เวลาอบรมได้เองตามที่ต้องการ เข้าใช้งานได้สูงสุด 60 วัน อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที มีหลักสูตรให้ท่านเลือกอบรมมากกว่า 30 หลักสูตร ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

บริการอื่น ๆ